Informatie over aanvraag gelden uit het Ondernemersfonds

Ondernemersfonds Sneek

Sinds januari 2016 is het Ondernemersfonds een feit. De VOS heeft veel activiteiten die vanuit de ondernemersfondsgelden worden betaald. Deze activiteiten worden jaarlijks met onderliggende begroting ter stemming gebracht in de algemene ledenvergadering. Naast deze activiteiten is er ook elk jaar een gedeelte van de ondernemersfonds gelden van het trekkingsgebied Sneek beschikbaar voor projecten. Op het aanvraagformulier kunt u zien waar deze aanvragen op worden getoetst.

Hoe dien je een verzoek in?

U kunt uw verzoek tot financiering van een project indienen via dit aanvraagformulier. U dient het formulier volledig in te vullen en te retourneren samen met de gevraagde bijlagen aan: projecten@ondernemendsneek.nl.

Waaraan dient uw verzoek te doen?

De aanvrager dient een volledig en inhoudelijke omschrijving van het project te geven, alsmede een onderbouwing waarom men meent voor financiering uit het Ondernemersfonds Sneek in aanmerking te komen. Tevens dient er een zo volledig mogelijke begroting (inclusief de totale projectkosten) meegeleverd te worden en een onderbouwing van het gewenste bedrag welke men uit het OF wenst te ontvangen. De fondscommissie van Vereniging Ondernemend Sneek zal alleen volledige aanvragen behandelen en beoordelen waarna het een advies geeft aan het bestuur. Aansluitend wordt u geïnformeerd over de voortgang/afhandeling.

Wat zijn de beoordelingscriteria voor het Ondernemersfonds Sneek

Als leidraad geldt dat het fonds vóór en dóór ondernemers is. Projecten dienen dus ten goede te komen aan alle ondernemers in Sneek of een navenante groep ondernemers uit Sneek.

  • Individuele sponsoring is uitgesloten
  • Project dient een collectief belang te dienen
  • Projecten kunnen geen gemeentelijke taken overnemen

Het project moet voldoen aan in ieder geval één van onderstaande pijlers. Deze dient u inclusief onderbouwing aan te leveren:

  • Infrastructuur
  • Toerisme en recreatie
  • Bedrijven en investering
  • Arbeidsmarkt en Onderwijs
  • Duurzaam
  • Vóór ondernemers dóór ondernemers
  • In hoeverre wordt er gebruikt gemaakt van vrijwilligers

Projectaanvragen worden beoordeeld door de commissie projectgelden. Deze commissie geeft een advies aan het bestuur. Alle projecten dienen daarna ter goedkeuring aan de leden te worden voorgelegd. Dit kan zijn tijdens de algemene ledenvergadering maar bijvoorbeeld ook in een business meeting of nieuwjaarsreceptie door de VOS georganiseerd voor haar leden.

Algemene Ledenvergaderingen in 2024

14 mei 2024 voorjaarsledenvergadering
12 november 2024 najaarsledenvergadering

Tot en met wanneer kunt u een projectaanvraag indienen voor 2024

18 maart 2024 (1e ALV)
10 september 2024 (2e ALV)

U kunt circa 6 weken na bovenstaande data, na de ALV, een reactie verwachten op uw projectaanvraag. Projectaanvragen dienen altijd ter stemming aan de leden te worden voorgelegd. Aanvragen die na deze sluitingsdatum binnenkomen, worden behandeld op de datum erop volgend.

Logovermelding

Bij de projecten die worden toegekend en uitgevoerd, moet kenbaar worden gemaakt dat het project (mede) door het Ondernemersfonds wordt gefinancierd. Dit bijvoorbeeld door vermelding op de website, een bord of drukwerk. Hiervoor kunt u gebruik maken van het logo die hier staat afgebeeld. Meer informatie over het Ondernemersfonds SWF vindt u hier.