16-04-2020
Waterstad Sneek: bijdrage visualisatie / website

Waterstad Sneek is geboren uit diverse plannen van de ondernemerscommissie Sneek meer dan een Week, onderdeel van de Vereniging Ondernemend Sneek ( VOS). De vraag die al decennia lang door Sneek gonst; Waarom doen we toch niks met ons mooie grachtenplan?! Dat is ook wat de ondernemerscommissie, Sneek meer dan een Week, van de VOS vond. Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) is dé ondernemersvereniging van Sneek. De VOS houdt zich bezig en ondersteunt projecten die in het straatje vallen van de vier pijlers van het VOS beleid, namelijk: infrastructuur, toerisme en recreatie, bedrijvigheid en onderwijs en arbeidsmarkt.

Onder de noemer van de eerste twee pijlers ontstond er binnen de commissie Sneek meer dan een Week het plan de oude grachtengordel te herstellen. De grachten in en om Sneek weer bevaarbaar maken. De stad z’n charme en sfeer terug te geven. Een doorgaande verbinding voor watersport door het centrum van de stad, om deze zo een boost te geven. Niet om de stad heen, maar er juist door heen. Waterstad Sneek kluunvrij!
Een plan wat ook de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) van de provincie Fryslân opviel. Sneek meer dan een Week werd gevraagd dit plan in te dienen als koploperproject (samen met een aantal andere koploperplannen) om zo gezamenlijk te proberen de toeristische sector op een hoger niveau te brengen. Met een aantal andere partijen uit Fryslân wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijke strategie die inzet op Europese en rijksbijdragen voor de realisatie van deze projecten, waardoor Fryslân als waterprovincie op de (inter)nationale toeristische kaart komt te staan.

Voorbeelden van de andere koploperprojecten zijn: Feanetië, Fuerza Bruta – een ervaring als geen ander!, Gastvrij Friesland, Cultuuraanbod Friesland versterken, Sense of Place, Holwerd aan Zee, Beleving Friesland (Noord-Nederland), De kracht van de Tsjûkemar benutten. Uiteindelijk is het de bedoeling al deze koploperprojecten te koppelen, tot één groot projectplan wat in Den Haag gepresenteerd zal worden.

Waterstad Sneek wil het komend jaar de focus leggen op het imago van Sneek als historische stad in het waterweb van de Friese meren, kanalen en vaarten. De historie, authenticiteit, musea en kunst, cultuur en culinair en aantrekkelijke voorzieningen voor de watersport zijn de kernkwaliteiten van Sneek. De kans is om de komende jaren deze kwaliteiten te verbinden, zodat er een samenhangende structuur ontstaat voor de verschillende doelgroepen (toeristen, watersporters, dagrecreanten, maar ook natuurlijk de bewoners zelf). Naast de drie (vroegere) poorten van de stad, Waterpoort, Noorderpoort en Oosterpoort is de verbinding vanaf het water met het Sneekermeer, maar ook de waterverbinding tussen diverse steden en dorpen, van internationale betekenis. De verblijfskwaliteit van de oevers van De Geeuw en de Houkesloot heeft een belangrijk potentieel als het gaat om de gastvrijheidseconomie. Daarnaast zijn de Zwette, Oudvaart en Franekervaart de verbinding met een schitterend achterland van terpen en dijken met de vele dorpen. Het project Waterstad Sneek legt de focus op de beleving de iconen van Sneek, het bevaarbaar maken van de grachten, realiseren van gastvrije stadsentrees en het beleven van de drie poorten, waarvan de Waterpoort het beeldmerk van Sneek is.