01-03-2021
Toekomst van De Hemmen III

Tijdens diverse overleggen tussen enkele ondernemers en het college van B&W is input geleverd voor het conceptplan inzake bedrijventerrein De Hemmen III. Een punt van aandacht betreffende dit nieuw te vormen terrein was de grootte van de kavels. De meesten ervan zijn 1 hectare groot, want het blijkt dat met name hier behoefte aan is.

De gemeente heeft nu zo’n 12.500 hectare beschikbaar, waarbij het circulair bouwen een belangrijke plek inneemt. Daarnaast heeft het de voorkeur dat er op dit nieuwe industrieterrein bedrijven zullen gaan vestigen die bijdragen aan een duurzame wijze van ondernemen. Vraagstukken zoals ‘Hoe kunnen we afval hergebruiken?’, ‘Hoe kan de warmte van de één ingezet worden bij de ander?’ en ‘Hoe kunnen minder fossiele brandstoffen worden gebruikt?’, komen hierbij aan de orde.

Ook heeft het VOS-bestuur aangegeven bij de gemeente dat zij graag een serieuze slag willen maken in de verduurzaming en revitalisatie van de bestaande industrieterreinen van Sneek. Zo zullen de huidige bedrijventerreinen aantrekkelijker worden als vestigingsgebied en kan er een serieuze doorstroom plaatsvinden.

Als alle plannen verlopen zoals op dit moment door gemeente Súdwest-Fryslân kan worden ingeschat, is er een kans dat medio 2022 de eerste contouren van De Hemmen III zichtbaar zijn. Let wel: dit betreft de infrastructuur van het bedrijventerrein. Wanneer precies de eerste paal in de grond zal gaan, hangt af van de PFAS-ontwikkelingen, diverse procedures en natuurlijk van het aantal aanmeldingen van nieuwe (of bestaande) bedrijven die zich hier willen vestigen. We houden iedereen graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.